Váchartyán község honlapja

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

1. Adatvédelmi nyilatkozat

1.1. Váchartyán Község Önkormányzata. ezúton tájékoztatja honlapja látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.2. A Váchartyán Község Önkormányzata elkötelezett a személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása mellett. Cégünk a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

1.3. Az érintett a honlap használatával, a személyes adatok megadásával magára nézve elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát és hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson, de nem azokkal szemben alapulnak.

1.4. Az érintett személy tájékoztatás-kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.

1.5. Váchartyán község oldala tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban az oldal és a meglévő, vagy potenciális ügyfeleink között történő kapcsolattartásra használjuk fel. A nyilvántartott adatokat a Váchartyán község oldala harmadik személynek nem adja át. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek, mint természetes vagy jogi személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel.

1.6. Az Adatvédelmi szabályzat kialakítása során figyelembe vettük az alább felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat és fontosabb ajánlásokat:

1.6.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény.
1.6.2. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
1.6.3. A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések.
1.6.4. A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet.
1.6.5. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
1.6.6. A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.
1.6.7. Az Online Privacy Alliance ajánlásai.
1.6.8. Az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumai, különös tekintettel a (99) 5 ET ajánlásra.

1.7. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok Váchartyán Község Önkormányzata általi rögzítése elsősorban a vonatkozó törvényi felhatalmazásokon alapul, így elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt felhatalmazásokon:

2001. évi XL. törvény a hírközlésről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemről.
A regisztrált felhasználó a honlap használatával, a személyes adatok megadásával elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát és hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson alapulnak, de azokkal nem ellentétesek.

1.8. Ügyfeleink és honlapunk felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni a cégünk által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését az info kukac vachartyan pont hu e-mail címen.

1.9. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelmi szabályzatában nem kap választ, kérjük, küldje el az info kukac vachartyanr pont hu elektronikus e-mail címre.

1.10. A Váchartyán Község Önkormányzata az ügyfél vagy felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, társaságunk által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a rá vonatkozó adatokat. A Hivatal a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

2.1. Személyes adat fogalma

2.1.1. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók
2.1.2. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

2.2. Különleges adat
A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra. Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.3. Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.4. Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.6. Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

2.7. Adattovábbítás
Valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

2.8. Nyilvánosságra hozatal
Valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

2.9. Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2.10. Harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval és amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

3. Személyes adat közlése

3.1. Adatkezelési alapkövetelmények

3.1.1. A jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelések során az adatkezelő Váchartyán Község Önkormányzata
3.1.2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes és jogi személyek adataira vonatkoznak, így a jelen nyilatkozatban meghatározott szabályok csak a természetes és jogi személyek adataira vonatkoznak. Nem vonatkoznak továbbá a jelen nyilatkozat szerinti követelmények a gyűjtött anonim (statisztikai stb.) adatokra, vagyis amikor a rögzített adat nem hozható kapcsolatba konkrét természetes személlyel.
3.1.3. A személyes adatok kezelésének célja:
a honlap látogatóinak, a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
a szolgáltatások technikai működtetése;
a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;
illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.
3.1.4. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
3.1.5. A honlap legtöbb szolgáltatása az igénybevevő azonosítása nélkül elérhető. A felhasználó azonosítását kizárólag azokban az esetekben követeljük meg, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.
3.1.6. Az egyes konkrét személyes adatok megadásának esetleges kötelező jellege adattípusonként feltüntetésre kerül a regisztrációs felületen és az egyéb olyan oldalakon, amelyeken személyes adatok megadását kérjük. A kötelező jelleg ebben az esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezen adatok megadásának hiányában a regisztráció vagy a kérdéses szolgáltatás igénylése elutasítható. Személyes adatok megadását csak indokolt esetben tesszük a regisztráció sikere vagy a szolgáltatás igénybevételének feltételévé (különösen ha azt jogszabály írja elő vagy a fent meghatározott adatkezelési célok megvalósítására elengedhetetlen).
3.1.7. Az adatkezelési műveletek (így különösen az adatok rögzítése) jelentős részben automatizáltan, gépi úton történnek.
3.1.8. A regisztrációkor vagy egyébként a holnap használata során megadott adatok tekintetében az adatkezelési hozzájárulás utóbb bármikor visszavonható. A regisztrációkor megadott kötelező adatok tekintetében azonban a regisztrációkor megadott hozzájárulás csak a regisztráció törlésével vonható vissza. A regisztráció törlése nem eredményezi az regisztrált felhasználóként végzett műveletek kapcsán történt szolgáltatás-megrendelések vagy egyéb rögzítendő cselekmények céljára rögzített kötelező adatok törlését. A szolgáltatások megrendelésére tekintettel kötelező adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonása a kérdéses szerződés felmondásával lehetséges. A hozzájárulás visszavonása nem jár a jogszabály felhatalmazása alapján kezelhető adatok (pl. a számvitelhez kapcsolódó egyes adatok) törlésével.

3.2. A személyes adatok közlése önkéntes. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, az nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

3.3. Váchartyán község oldala semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, káros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

4. Személyes adat kezelése, felhasználása

4.1. A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.

4.2. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett szabályoktól és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

4.3. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább, kivételt képez, ha arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Váchartyán Község Önkormányzata-t.

4.4. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

4.5. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

4.6. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a Váchartyán Község Önkormányzata-t, cégünk - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésére álló adatokat. Az adatállományból adatot igényelhetnek a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, jogszabályban rendezett esetkörben a nemzetbiztonsági szervek, nyomozó hatóságok, valamint a bíróságok.

4.7. Az online elérhető szolgáltatások megvalósításához olykor szükség van arra, hogy az oldal felhasználóinak egyes személyes adatait harmadik fél részére adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából átadjuk. Amennyiben oldalunkon például online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, de a hitelkártya számot nem őrizzük meg.
Egyes szolgáltatások honlapon keresztüli megrendelése vagy igénybevétele esetén a kapcsolódó személyes adatokat a szükséges mértékben átadjuk a kérdéses szolgáltatás nyújtásában közreműködő alvállalkozók felé.

5. Személyes adat módosítása, törlése

5.1. Váchartyán község oldala a regisztrált tagok esetén a PROFIL SZERKESZTÉSE és menüponton keresztül biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy ezek az ügyfeleink személyes adatai mindig frissek és pontosak legyenek.

5.2. Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen vállalva azt, hogy attól fogva nem igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, látogató által megjelölt rekordokat.

5.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni. Kötelező adatok törlése azonban egyes esetekben kizárólag a regisztráció törlése vagy valamely szolgáltatás lemondása útján lehetséges.

5.4. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében szükség van. Az elutasítás okáról ügyfelünk haladéktalanul tájékoztatást kap; a döntés ellen jogorvoslat biztosított.
A személyes adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek utólagosan törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az érintett adat már nem szerepel.

5.5. A jogok gyakorlásához bizonyos indokolt esetekben szükség van a személyazonosság megfelelő igazolására.

6. Adatbiztonság

6.1. A Váchartyán Község Önkormányzata minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfeleink és felhasználóink által megadott személyes adatok a biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását nem jelenti.

6.2. A Váchartyán Község Önkormányzata megteszi a szükséges szervezési intézkedéseket ügyfeleink adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen.

6.3. Cégünk a személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

6.4. Az adatvesztések megakadályozására, illetve mérséklésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

7. Cookie (látogatóazonosító süti) elhelyezése

7.1. A látogatóazonosító süti (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – anonim jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere a számítógépek között történik meg.

7.2. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de a bejelentkezéssel kapcsolatos kényelmi szolgáltatásunkat nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

8. Elektronikus levélcímek felhasználása

8.1. A Váchartyán Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.

8.2. Társaságunk rendszeres hírlevelet készít, amelyet azonban kizárólag azon elektronikus levélcímekre küld meg, amelyekre ügyfelünk azt igényelte. A hírlevélről a fel- és leiratkozás bármikor megtehető.

8.3. A cégünk által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó információt bizonyos esetekben elektronikus formában e-mailban juttatjuk el ügyfeleink részére. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni. Ezen értesítéseket azonban nem használjuk fel reklámozási célból.

8.4. Az ügyfeleink által megadott elektronikus levélcímekre reklámot tartalmazó leveleket cégünk csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

8.5. Váchartyán község oldala a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, lehetőségük van a szolgáltatás lemondására.

E-ügyintézés

vachartyan elektronikus ugyintezes logo

Hivatali Portál

elugy banner 2

Parlamenti képviselőnk

Harrach Péter

Harrach Péter

Magyarország címere

Magyarország címere

Pest Megye címere

Pest Megye címere

Kormányablak

Kormányablak

Panasziroda

Pest Megyei Békéltető Testület