Navigáció

Közadattár

Közadattár

Közadattár

Parlamenti képviselőnk

Országgyűlési képviselőnk: Harrach Péter

Pest Megye címere

Pest megye címere

Magyarország címere

Magyarország címere

Európai Unió

Európai Unió zászlója

Panasziroda

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Új Magyarország

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Leader

LEADER program

ÉKPM

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

FACEBOOK

Uolsó hírek

Fotó felhő

Kormányablak

Kormányablak

Online Statisztika

Online vendégek: 3
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 49
Aktiválatlan tagok: 60
Legújabb tag: rozsaattila

Látogatók ma: 1527
Online látogató: 3
Max. Onlinerekord: 74
Max. napi rekord: 85200
Látogatók tegnap: 1398
Látogatók a hónapban: 130714
Összes látogatók: 2661402

Utolsó 24 órában: 
Google Translate


Törvényi háttér

2011. évi CLXV. törvény

a polgárõrségrõl és a polgárõri tevékenység szabályairól*


A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvetõ joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend

fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelõsséget érzõ állampolgárok számára a polgárõrség nyújt

cselekvési lehetõséget. E tiszteletre méltó tevékenység elismerése és megbecsülése fejezõdik ki a polgárõrök védelmének és

támogatásának állam általi garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltõ önkéntes társadalmi

szervezõdés hatékony mûködésének biztosítása, valamint e szervezõdéseknek a rendõrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti

szervekkel és a lakossággal való együttmûködése kereteinek meghatározása érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt

alkotja:

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Az e törvénybennemszabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

II. FEJEZET

A POLGÁRÕR SZERVEZETEK JOGÁLLÁSA

1. A polgárõr szervezetek típusai

2. § (1) Polgárõr szervezet:

a) a polgárõr egyesület,

b) a területi polgárõr szövetség, valamint

c) az Országos Polgárõr Szövetség.

(2) A polgárõr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, mûködésük a politikai pártoktól független.

(3) A polgárõr szervezet elnevezésének tartalmaznia kell a „polgárõr” megjelölést. Nyilvántartásba vett más társadalmi

szervezet az elnevezésében a polgárõrséggel való összetéveszthetõségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem

használhat.

(4) A polgárõr szervezet e jellegére utaló adatot a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni.

2. A polgárõr egyesület

3. § (1) A polgárõr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bûnmegelõzésben való

közremûködés érdekében közterületi járõrszolgálatot, figyelõszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint

bölcsõde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzõõri tevékenységet lát el.

(2) A polgárõr egyesület az (1) bekezdésben foglalt polgárõri tevékenységen túlmenõen kiegészítõ feladatként

önkéntesen közremûködhet

a) a katasztrófákra történõ felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban,

valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának

megelõzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-ai ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám 34395

b) a baleset-megelõzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi

tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erõsítésében,

c) az otthonában élõ fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati

vagyon megóvásában,

d) a közterületen közbiztonsági, bûnmegelõzési, valamint bûnüldözési célból elhelyezett képfelvevõ által rögzített

felvételek megfigyelésében,

e) a rendezvények helyszínének biztosításában,

f) a Rendõrségrõl szóló törvény alapján a rendõrkapitány, a megyék (fõváros) tekintetében a rendõrfõkapitány és

a polgárõr szervezet mûködési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bûnmegelõzési és

közbiztonsági, valamint baleset-megelõzési bizottság munkájában,

g) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttmûködõ szervek szakmai tevékenységének

segítésében,

h) a polgárõr egyesület feladataival összefüggõ oktatási, kulturális, ismeretterjesztõ tevékenységben, valamint

i) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

(3) A polgárõr egyesület (1) bekezdésben meghatározott alapfeladatait más társadalmi szervezet nem végezheti, ilyen

célra más társadalmi szervezet nem alapítható.

4. § (1) A polgárõr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint

végezheti, ha

a) a mûködési területén illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitánysággal írásbeli együttmûködési

megállapodást kötött, valamint

b) az Országos Polgárõr Szövetség tagja.

(2) A polgárõr egyesület a 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggõ

kiegészítõ feladat ellátását akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha rendelkezik a hivatásos katasztrófavédelmi

szerv illetékes területi szervének elõzetes írásbeli egyetértésével.

(3) A polgárõr egyesület mûködési területe annak a településnek, fõvárosi kerületnek, valamint az azokkal közvetlenül

határos település földrajzi területe, amelyet a polgárõr egyesület székhelyeként megjelölt. A polgárõr egyesület

mûködési területe – az alapfeladata ellátásával összefüggésben, indokolt esetben – a fõvárosi kerület, valamint az

azzal közvetlenül határos kerület közigazgatási területén túl a fõváros teljes közigazgatási területére is kiterjedhet.

5. § (1) A polgárõr egyesület a helyi rendõri szervnél kezdeményezi a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti együttmûködési

megállapodás megkötését. A helyi rendõri szerv az együttmûködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmet

– a kézhezvételt követõ – 30 napon belül, javaslatával együtt köteles felterjeszteni a megyei (fõvárosi)

rendõr-fõkapitányságra. A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság az együttmûködési megállapodást a kérelem és

a helyi rendõri szerv javaslatának kézhezvételét követõ 30 napon belül köti meg.

(2) Az együttmûködési megállapodás tartalmazza különösen

a) az együttmûködés területeit,

b) a polgárõr egyesület részére térítés nélkül vagy térítés ellenében átadásra kerülõ tárgyi eszközök, valamint a

biztosított helyiségek használatára és visszavételére vonatkozó rendelkezéseket,

c) a közös feladatok ellátásának rendjét, valamint a polgárõr egyesület tevékenysége ellátásáról, annak

körülményeirõl nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát,

d) a kapcsolattartás módját, az együttmûködéssel kapcsolatban eljárásra jogosult helyi rendõri szervet,

e) az együttmûködést segítõ további rendelkezéseket, valamint

f) a polgárõr egyesület elkötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot a jogszabályok és az együttmûködési

megállapodásban foglaltak betartására vonatkozóan.

(3) Ha a polgárõr egyesület a 3. § (2) bekezdésében megjelölt kiegészítõ feladatok közül az általános rendõrségi feladatok

ellátására létrehozott szerv hatáskörével összefüggõ feladatot is ellát, úgy e feladat ellátásának módjáról az

együttmûködési megállapodásban rendelkezni kell.

(4) Az együttmûködési megállapodás megszûnik, ha

a) azt határozott idõtartamra kötötték, az idõtartam letelt és az együttmûködést nem hosszabbították meg,

b) abban a felek közösen megállapodnak,

c) azt az együttmûködõ fél felmondja, valamint

d) az együttmûködõk valamelyike jogutód nélkül megszûnik.

34396 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám

(5) Az együttmûködési megállapodás felmondása esetén a polgárõr egyesület – jogorvoslati eljárás megindításától

függetlenül – polgárõri tevékenységet nem láthat el.

(6) Ha az együttmûködési megállapodás megszûnik, az együttmûködõk kötelesek elszámolni egymással. Az elszámolás

az együttmûködési megállapodásban meghatározottak szerint történik.

(7) Az együttmûködési megállapodás vonatkozásában – e törvényben foglalt kivételekkel – a Polgári Törvénykönyv,

az azzal kapcsolatos jogvita bíróság elõtti eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályai az irányadók.

(8) Ha a polgárõr egyesületnek korábban azért kellett az e törvény szerinti tevékenységével felhagynia, mert az

együttmûködési megállapodást a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság felmondta, akkor e polgárõr egyesülettel,

valamint a tagjai által alapított új polgárõr egyesülettel az azonnali hatályú felmondástól számított 1 éven belül nem

köthetõ újabb együttmûködési megállapodás.

6. § (1) A polgárõr szervezet tevékenysége során együttmûködik az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott

szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, továbbá együttmûködhet az egyéb rendvédelmi szervekkel,

az önkormányzati tûzoltóságokkal és az önkéntes tûzoltó egyesületekkel, az állami és önkormányzati szervekkel,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a közlekedési hatósággal, a környezet- és természetvédelmi szervekkel,

a mezei és természetvédelmi õrszolgálatokkal, az erdészeti szakszemélyzettel, valamint a hivatásos vadászokkal.

Az együttmûködés tartalmát a felek írásbeli együttmûködési megállapodásban rögzíthetik.

(2) Az együttmûködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység segítését, a kölcsönös

tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, a képzési programokban való részvétel elõsegítését, valamint az

önkéntesen vállalt feladatok támogatását jelenti.

(3) Ha az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tudomására jut, hogy az illetékességi területén

együttmûködési megállapodás hiányában polgárõr szervezet mûködik, vagy nem polgárõr szervezetként

nyilvántartásba vett társadalmi szervezet a 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet lát el, haladéktalanul értesíti az

ügyészt, valamint a külön jogszabályokban meghatározottak szerint intézkedik.

3. A területi polgárõr szövetség

7. § (1) Területi polgárõr szövetségnek minõsül a polgárõr egyesületek olyan szövetsége, amelyet a megyében (fõvárosban)

székhellyel rendelkezõ polgárõr egyesületek hoznak létre és az e törvényben meghatározott feladatokat látja el.

(2) A területi polgárõr szövetség a 8. § (4) bekezdés szerint akkor kérheti felvételét az Országos Polgárõr Szövetségbe, ha a

székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitánysággal megkötött együttmûködési megállapodással

rendelkezik.

(3) A területi polgárõr szövetség mûködési területe kiterjedhet a székhelye szerinti

a) megye (fõváros) közigazgatási területére, valamint

b) megyével (fõvárossal) közvetlenül határos közigazgatási egységek földrajzi területére is.

(4) A területi polgárõr szövetség tagja a (3) bekezdés szerinti közigazgatási területen mûködõ polgárõr egyesület lehet.

(5) A területi polgárõr szövetség

a) képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, a megyei (fõvárosi) önkormányzatok, valamint más civil

szervezetek elõtt,

b) összehangolja tagjai tevékenységét,

c) együttmûködik a mûködési területén illetékes állami szervekkel, megyei (fõvárosi) önkormányzatokkal, valamint

a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitánysággal a polgárõri szolgálat ellátása feltételeinek fejlesztése érdekében.

4. Az Országos Polgárõr Szövetség

8. § (1) Az Országos Polgárõr Szövetség az önkormányzás elvén alapuló közhasznú jogállású köztestület. Az Országos

Polgárõr Szövetség névhasználatára kizárólag az e törvény által létrehozott köztestület jogosult.

(2) Az Országos Polgárõr Szövetség feletti törvényességi ellenõrzést az ügyészség gyakorolja.

(3) Az Országos Polgárõr Szövetség az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szervével

együttmûködési megállapodást köt.

(4) A polgárõr szervezet felvétele az Országos Polgárõr Szövetségbenem tagadható meg, ha a polgárõr szervezet magára

nézve kötelezõnek elfogadja az Országos Polgárõr Szövetség alapszabályát. A tagfelvételi kérelem vonatkozásában

annak beérkezését követõ 30 napon belül az Országos Polgárõr Szövetség dönt.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám 34397

(5) Az Országos Polgárõr Szövetség legfelsõbb szerve a tagok képviselõibõl álló közgyûlés.

(6) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály megállapítása és módosítása,

b) ügyintézõ és a képviseleti, valamint a felügyelõ szerv tagjainak megválasztása és visszahívása,

c) az etikai bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása,

d) az elõzõ évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása,

e) minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.

(7) Az Országos Polgárõr Szövetség gazdálkodását az ellenõrzõ testület mellett a közgyûlés által választott könyvvizsgáló

is ellenõrzi. Az ellenõrzõ testület, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a közgyûlés a számvitelrõl

szóló törvény szerinti beszámolóról nem dönthet.

(8) Az Országos Polgárõr Szövetség mûködésének részletes szabályait e törvény, valamint az egyéb jogszabályok

rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyûlés által elfogadott alapszabály határozza meg.

9. § (1) Az Országos Polgárõr Szövetség közigazgatási hatósági feladatként

a) kiadja a polgárõr tevékenység végzésére jogosító igazolványt (a továbbiakban: polgárõr igazolvány),

b) nyilvántartást vezet a kiadott polgárõr igazolványokról, a kiadásuk alapjául szolgáló, a 10. § (3) bekezdésében

meghatározott feltételek igazolásához szükséges adatokról, az adatváltozásról, a polgárõr szolgálat ellátására

jogosultakról, az igazolvány visszavonásáról, bevonásáról,

c) dönt a szolgálati és etikai szabályokat megszegõ polgárõrökkel szemben benyújtott panaszról,

d) az országos baleset-megelõzési bizottság tagjaként közvetlenül is részt vesz a baleset-megelõzésben.

(2) Az Országos Polgárõr Szövetség további feladatai:

a) gondoskodik a polgárõrök szakmai felkészítésérõl, képzésérõl, továbbképzésérõl,

b) a polgárõr szolgálat ellátását meghatározó szolgálati és etikai szabályzat megalkotásával biztosítja a polgárõr

szolgálat rendeltetésszerû és szakszerû ellátását,

c) meghatározza a polgárõrség bûnmegelõzési, közlekedésbiztonsági tevékenységének irányait, folyamatos

szakmai koordinációval segíti a területi polgárõr szövetségek és polgárõr egyesületek tevékenységét,

d) az Országgyûlés rendészeti ügyekkel foglalkozó bizottsága részére minden év március 31-ig írásos beszámolót

készít és a bizottság munkaterve szerint tájékoztatót tart,

e) képviseli és védi a polgárõrség, valamint a polgárõrök érdekeit,

f) véleményt nyilvánít az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket érintõ jogszabályokról, kezdeményezheti

jogszabályok kiadását,

g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelmi szabályai

megtartásával a nyilvántartásában szereplõ adatokról – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai

adatokat szolgáltat, valamint

h) kapcsolatot tart a polgárõri tevékenységet ellátó külföldi szervezetekkel.

(3) Az Országos Polgárõr Szövetség mûködési, elhelyezési feltételeit az általános rendõrségi feladatok ellátására

létrehozott szerv központi szervével kötött együttmûködési megállapodásban meghatározott módon az általános

rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve vagy a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság

biztosíthatja.

(4) Az Országos Polgárõr Szövetség felkérésére az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi

szerve gondoskodik a polgárõrök képzésében, szakmai ismereteinek bõvítésében való rendõrségi közremûködésrõl.

III. FEJEZET

A POLGÁRÕRI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁNAK, VALAMINT A POLGÁRÕR IGAZOLVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK

ÉS A NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYAI

5. A polgárõri szolgálat ellátásának feltételei

10. § (1) A polgárõri szolgálat a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõ

ellátása.

(2) A polgárõri szolgálat ellátásának rendjével kapcsolatos részletes szabályokat az Országos Polgárõr Szövetség által

kiadott szolgálati és etikai szabályzat állapítja meg.

34398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám

(3) Polgárõr az a

a) 18. életévét betöltött,

b) cselekvõképes és

c) büntetlen elõéletû

személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárõri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezõnek ismeri el

a (2) bekezdés szerinti szabályzatokat.

6. A polgárõr igazolvány kibocsátása és a nyilvántartás

11. § (1) A polgárõr a 3. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott alap- és kiegészítõ feladatokat kizárólag polgárõr igazolvány

birtokában láthatja el. A polgárõr igazolvány formátumát a rendészetért felelõs miniszter állapítja meg.

(2) A polgárõr igazolvány kiadását a polgárõr egyesületbe történõ belépését követõen a polgárõr egyesület az Országos

Polgárõr Szövetségtõl kérelmezi a tagja számára. A kérelemhez mellékelni kell a polgárõr által önkéntesen

rendelkezésre bocsátott természetes személyazonosító adatokat, a lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát,

továbbá a 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek megállapításához szükséges, a polgárõr által

a Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot.

(3) Az Országos Polgárõr Szövetség a polgárõr igazolványt a kiállítására irányuló kérelem beérkezését követõ 30 napon

belül adja ki.

(4) Az Országos Polgárõr Szövetség által kibocsátott polgárõr igazolvány tartalmazza

a) a polgárõr

aa) családi és utónevét,

ab) fényképét,

ac) azonosító számát,

b) a polgárõr egyesület nevét és székhelyének megjelölését,

c) az Országos Polgárõr Szövetség mint kibocsátó megnevezését,

d) a polgárõr igazolvány egyedi azonosítóját, valamint

e) a 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ polgárõr esetén, hogy közterületi járõr- és figyelõszolgálat,

valamint jelzõõri tevékenység ellátására jogosult.

(5) A polgárõr igazolvány visszavonásig érvényes.

(6) Az Országos Polgárõr Szövetség a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül ellenõrizheti a 10. § (3) bekezdés b) és

c) pontjában meghatározott feltételek fennállását, amelynek elõsegítése érdekében a polgárõr – az Országos Polgárõr

Szövetség felszólítására – köteles új, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt benyújtani.

(7) Az Országos Polgárõr Szövetség a (6) bekezdés alapján kezelt adatokat az eljárás befejezését követõ napon törli.

(8) A polgárõr a polgárõr igazolvány adataiban vagy a kiadásának feltételeiben bekövetkezett változást – az adatok

megváltozása esetén új polgárõr igazolvány kiadása, a kiadás feltételeiben bekövetkezett változás esetén a polgárõr

igazolvány visszavonása céljából – 8 napon belül a polgárõr egyesület útján köteles bejelenteni az Országos Polgárõr

Szövetség részére.

12. § (1) Az Országos Polgárõr Szövetség a polgárõr igazolványt 8 napon belül visszavonja, ha

a) megállapítja, hogy kiadásának feltételei nem állnak fenn,

b) a polgárõrt a polgárõri szolgálat jogellenes ellátása miatt indult szabálysértési vagy büntetõeljárásban jogerõsen

elmarasztalták,

c) a polgárõr egyesület kezdeményezésére, ha a polgárõr nem kíván a továbbiakban polgárõri szolgálatot folytatni,

vagy

d) a polgárõr egyesület jelzésére, ha a polgárõr egyesületi tagsága megszûnt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben történõ visszavonás tartama a polgárõri szolgálat ellátására vonatkozó

szolgálati és etikai szabályok megsértése miatt a polgárõri szolgálat ellátásától való eltiltás idõtartama, de legfeljebb

6 hónap, szabálysértés elkövetése esetén 1 év, bûncselekmény elkövetése esetén 5 év. A visszavonás kezdõnapja

a polgárõr jogsértõ tevékenységét megállapító határozat jogerõre emelkedésének napja. A visszavonás

idõtartamának leteltét követõen a polgárõr a 11. § (2) bekezdés szerint kezdeményezheti az Országos Polgárõr

Szövetségnél a polgárõr igazolvány újbóli kiadását.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám 34399

(3) Az Országos Polgárõr Szövetség a polgárõr igazolványt 8 napon belül bevonja

a) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott alapfeladat ellátásától vagy a polgárõri szolgálat ellátásától való eltiltás

idõtartamára, ha a polgárõrrel szemben az Országos Polgárõr Szövetség etikai bizottsága a 25. § (1) bekezdés

b) vagy c) pontjában meghatározott intézkedést alkalmazta, valamint

b) a szabálysértési vagy a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig, ha a polgárõrrel szemben szabálysértési vagy

büntetõeljárás indult és a polgárõr igazolvány bevonását az eljáró hatóság elõzetesen indokoltnak tartotta.

(4) A polgárõr köteles a polgárõr egyesületnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetõeljárás

indult. A polgárõr egyesület e tényrõl haladéktalanul tájékoztatja az Országos Polgárõr Szövetséget, amely beszerzi

az eljáró hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás jogerõs befejezéséig indokoltnak tartja-e a polgárõr

igazolványának bevonását.

(5) Az Országos Polgárõr Szövetség a honlapján közzéteszi az érvényes, a bevont és a visszavont polgárõr igazolványok

egyedi azonosítóját, valamint a polgárõr egyesület mûködési területének megjelölését, amelynek tagja az igazolvány

birtokosa.

13. § (1) Az Országos Polgárõr Szövetség a polgárõr igazolványok kibocsátásával és visszavonásával kapcsolatos feladatok

ellátása céljából nyilvántartást vezet, amely

a) a polgárõr természetes személyazonosító adatait és lakcímét, a 10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában

meghatározott feltételek igazolásához szükséges iratokat,

b) a kiadott polgárõr igazolványok egyedi azonosítóját, továbbá

c) a visszavont polgárõr igazolványokra, valamint a visszavonás jogalapjára és idõtartamára vonatkozó adatokat

tartalmazza.

(2) Az Országos Polgárõr Szövetség a 26. §-ban meghatározott rendelkezések végrehajtásának elõsegítése érdekében

nyilvántartást vezet, amely a 26. § szerinti támogatás felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmazza.

(3) A polgárõr egyesületi tagságának megszûnése vagy a polgárõr igazolvány visszavonása esetén az (1) bekezdésben

meghatározott adatokat 2 év elteltével kell törölni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adat – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag statisztikai célú gyûjtésre

továbbítható.

(5) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokból adatot igényelhet

a) a bíróság büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,

b) az ügyészség törvényességi ellenõrzés lefolytatása, bûncselekmények megelõzése, felderítése, büntetõeljárás

lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából,

c) a nyomozó hatóság bûncselekmények megelõzése, felderítése, büntetõeljárás lefolytatása vagy büntetés és

intézkedés végrehajtása céljából,

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási,

információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsõ biztonsági és bûnmegelõzési ellenõrzési

célból,

e) a rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve a hatáskörébe tartozó

bûncselekmények megelõzése és felderítése céljából,

f) a rendõrség terrorizmust elhárító szerve terrorcselekmények vagy azzal összefüggésben elkövetett más

bûncselekmények megelõzése, felderítése és megszakítása, továbbá kiemelt személyvédelmi feladatai ellátása

céljából,

g) az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közbiztonság-védelmi feladatainak, valamint

közrendvédelmi, határrendészeti feladatainak ellátása során az együttmûködési megállapodás megkötéséhez

szükséges, az e törvényben meghatározott rendelkezések vizsgálata céljából,

h) a szabálysértési eljárás lefolytatásához a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság, valamint

i) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel

nem rendelkezõ szervezet.

(6) Az adattovábbítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell az adatigénylés céljának igazolását és a jogalapot, valamint

az adatigénylés tárgyának azonosításához szükséges adatokat.

34400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám

7. A polgárõri szolgálatellátás szabályai

14. § (1) A polgárõr – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag egyesülete mûködési területén láthatja el

tevékenységét.

(2) A polgárõr az egyesülete mûködési területén kívül is elláthatja tevékenységét, ha

a) a területileg illetékes polgárõr egyesülettel közösen látja el tevékenységét,

b) arra a polgárõr egyesület a 6. § (1) bekezdésben meghatározott szervekkel együttmûködési megállapodást

kötött,

c) a polgárõr egyesületet, vagy a területi szövetséget a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság felkéri a megye

(fõváros) közigazgatási területén való tevékenységellátásra, vagy

d) a polgárõr egyesület az érintett önkormányzattal írásban erre irányuló együttmûködési megállapodást kötött.

(3) Amennyiben az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv arról tájékoztatja a polgárõr egyesületet,

hogy mûködési területén fokozott ellenõrzést hajt végre, ennek tartama alatt a polgárõr egyesület saját feladatainak

ellátását köteles bejelenteni és a fokozott ellenõrzést elrendelõ rendõri szerv utasításainak megfelelõen eljárni.

15. § (1) A polgárõr a polgárõri szolgálat ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkezik, a Rendõrségrõl szóló törvényben

meghatározott kényszerítõ eszközt – az e törvényben meghatározottak kivételével – nem alkalmazhat, valamint

köteles az eljárása által érintett személyek emberi méltóságát és alapvetõ jogait tiszteletben tartani.

(2) A polgárõr a polgárõri szolgálat ellátása során – a 3. § (2) bekezdés b), f) és h) pontjai kivételével – országosan egységes

formaruhát (a továbbiakban: formaruha) visel. A formaruhán jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárõrség”, valamint

a polgárõr egyesület székhelyének megjelölését.Aformaruha jellemzõit a rendészetért felelõs miniszter állapítja meg.

(3) A polgárõr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem

használhat.

(4) A polgárõri szolgálat ellátása során a polgárõr köteles magánál tartani polgárõr igazolványát. Ha a polgárõr

közterületen lát el polgárõri szolgálatot, annak tartama alatt polgárõri igazolványát köteles a formaruhán jól látható

helyen, az egyedi azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitûzve viselni.

(5) A polgárõr a polgárõri szolgálat ellátása során – a Rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott vegyi eszköz

kivételével – nem tarthat magánál a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló kormányrendeletben

meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lõfegyvert.

(6) A polgárõr egyesület polgárõri szolgálat ellátása érdekében a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult

az egységes digitális rádió-távközlõ rendszer használatára.

16. § (1) A polgárõr a polgárõri szolgálat ellátása során a rendõrségnél rendszeresített hatóanyag-tartalmú és töltõanyag

tömegû vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A használata esetén

kerülni kell a sérülés okozását.

(2) A polgárõr a vegyi eszköz használatanyomán megsérült személynek köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig

gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.

(3) A vegyi eszközt az Országos Polgárõr Szövetség – térítés ellenében – az általános rendõrségi feladatok ellátására

létrehozott szerv központi szervétõl igényelheti az együttmûködési megállapodás alapján.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott eljárásrend nélkül beszerzett vegyi eszköz birtoklására és a polgárõri tevékenység

során történõ felhasználására a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre vonatkozó általános szabályok az

irányadók.

17. § (1) A polgárõr egyesület gépjármûvén a fényvisszaverõdést segítõ eszközökön és anyagokon kívül jelzésként kizárólag

a „polgárõrség” felirat, a polgárõr egyesület székhelyének megjelölése, az Országos Polgárõr Szövetség és a település

címere helyezhetõ el. A polgárõr szervezet gépjármûve nem lehet valamely rendvédelmi szerv vagy más hatóság

gépjármûvéhez való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas.

(2) A polgárõri szolgálat ellátása során a gépjármûvön figyelmeztetõ jelzést adó készülék – jogszabályban

meghatározottak szerint – mûködtethetõ.

(3) A közterületi járõrszolgálat gépjármûvel történõ ellátása során a polgárõr köteles a gépjármû menetlevelének olyan

módon történõ vezetésére, amelybõl egyértelmûen megállapítható a polgárõri szolgálat útvonala, idõtartama,

valamint a figyelmeztetõ jelzést adó készülék mûködtetésének oka, helyszíne és idõtartama.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám 34401

18. § (1) A polgárõr a polgárõri szolgálat ellátása során jogosult a szabálysértés, bûncselekmény elkövetésén tetten ért

személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni és a bûncselekmény,

valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt visszatartani.

(2) A polgárõr köteles a visszatartott személyt haladéktalanul a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a

szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló törvény vagy a büntetõeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult

hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.

19. § (1) A közterületi járõrszolgálat során a közterületen és nyilvános helyen a bûncselekmények, a szabálysértések, valamint a

közrendet és a közbiztonságot sértõ cselekmények észlelése és megakadályozása céljából a polgárõr meghatározott

körzetben, területen vagy útvonalon bûnmegelõzési tevékenységet folytat, megelõzi az egyéb jogellenes

cselekményeket, valamint végzi a jogsértések 18. § szerinti megszakítását és a tetten ért személyek visszatartását.

(2) A figyelõszolgálatra beosztottak feladata, hogy a megfigyeléssel érintett területen a közrendet, közbiztonságot

veszélyeztetõ cselekményeket megelõzzék és megszakítsák, továbbá a rend fenntartása érdekében segítséget

nyújtsanak a közösségi rendezvények rendezõinek.

20. § (1) A polgárõr a közúti közlekedési balesetek, valamint a kiemelt rendezvények, katasztrófa sújtotta területek helyszínén,

továbbá az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, más rendvédelmi szervek és az önkormányzat

felkérésére a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzõõri feladatok ellátására. A rendõri

intézkedést igénylõ baleset helyszínén a polgárõr a jelzõõri tevékenységet a rendõr megérkezéséig önállóan,

azt követõen az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv felkérésére és utasításainak megfelelõen

végezheti.

(2) A polgárõr a rendõri intézkedést igénylõ baleset helyszínére érkezését követõen haladéktalanul értesíti az általános

rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szervet. Az értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek számára,

valamint arra, hogy a polgárõr megítélése szerint milyen veszélyhelyzet állt elõ.

(3) A polgárõr – a bölcsõde, az óvoda, valamint az általános és középiskola fenntartójának értesítése mellett – a megyei

(fõvárosi) rendõr-fõkapitánysággal kötött együttmûködési megállapodása alapján jogosult a gyermekek úttesten

történõ biztonságos átkelésének elõsegítése érdekében a bölcsõdék, az óvodák és az általános iskolák közvetlen

közelében jelzõõri feladatokat ellátni.

(4) Az (1) és a (3) bekezdésben foglalt célból a jelzõõr nappal jelzõtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén

piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és hallható jelzésekkel köteles összehangolni.

A jelzõõri tevékenységet végzõnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.

(5) Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzõõr irányítja, „Egyéb veszély” jelzõtáblát – jelzõõrre utaló

kiegészítõ táblával – kell elhelyezni

a) lakott területen kívül minden esetben,

b) lakott területen akkor, ha a jelzõõr és jelzése folyamatosan és jól láthatóan nem észlelhetõ.

(6) A jelzõõri feladatokat ellátó polgárõr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel.

A láthatósági mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a „polgárõrség” megjelölést.

21. § (1) A polgárõr – az együttmûködési megállapodásban rögzítettek alapján – közremûködhet körözött személyek,

gépjármûvek és más tárgyak felkutatásában, azonosításában, valamint holttestek személyazonosságának

megállapításában. Ha a polgárõr olyan személyrõl, gépjármûrõl vagy más tárgyról szerez tudomást, akivel vagy

amellyel kapcsolatban körözést rendeltek el, köteles errõl az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott

szervet haladéktalanul értesíteni.

(2) Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az adatot igénylõ polgárõr egyesület részére az Országos

Polgárõr Szövetségen keresztül biztosítja a körözött személyek, gépjármûvek vagy egyéb tárgyak, valamint az

azonosítandó holttestek aktuális listájának elektronikus elérhetõségét.

22. § (1) A polgárõr – az együttmûködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai felkészítést követõen – az általános

rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy a települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltetõ) által

közterületen közbiztonsági, valamint bûnmegelõzési és bûnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhetõ

módon elhelyezett képfelvevõ eszközök által rögzített képek megfigyelésében közremûködhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közremûködés kizárólag a képfelvevõ által továbbított képek megfigyelését jelenti.

34402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 144. szám

(3) A polgárõr az (1) bekezdés szerinti közremûködés során észlelt szabálysértésrõl vagy bûncselekményrõl

haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatóságot.

(4) A polgárõr a képfelvevõ eszközök kezelése során köteles betartani azokat az üzemeltetõ

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.04 másodperc
14,699,380 egyedi látogató