Navigáció

Közadattár

Közadattár

Közadattár

Parlamenti képviselőnk

Országgyűlési képviselőnk: Harrach Péter

Pest Megye címere

Pest megye címere

Magyarország címere

Magyarország címere

Európai Unió

Európai Unió zászlója

Panasziroda

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Új Magyarország

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Leader

LEADER program

ÉKPM

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

FACEBOOK

Uolsó hírek

Fotó felhő

Kormányablak

Kormányablak

Online Statisztika

Online vendégek: 1
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 49
Aktiválatlan tagok: 60
Legújabb tag: rozsaattila

Látogatók ma: 315
Online látogató: 1
Max. Onlinerekord: 74
Max. napi rekord: 35533
Látogatók tegnap: 706
Látogatók a hónapban: 47933
Összes látogatók: 2526343

Utolsó 24 órában: 
Google Translate


Üdvözlet

KÖSZÖNTJÜK!


PolgármesterTisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Pest megyei Váchartyán község hivatalos honlapján. Honlapunkat azzal a céllal készítettük és jelentettük meg, hogy megismertessük Önnel településünket és az itt élő emberek életét. Az oldalainkon nézelődve felfedezhetik, megismerhetik Váchartyán számtalan értékét, múltját, jelenét, hasznos információkat igyekszünk szolgáltatni kulturális, közéleti, sport programjainkról. Bízom abban, hogy a honlapunk hozzájárul ahhoz, hogy a településünkről tájékozódhasson. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy kérem, látogasson el hozzánk, ismerkedjen meg településünkkel, az itt élő emberekkel. Az érdeklődők mellett külön szeretettel köszöntöm településünk lakóit, akiknek reményeim szerint segítséget nyújt a megújuló honlap információival és új struktúrájával. Fontos, hogy együttesen alakítsuk ki, töltsük meg tartalommal fejezeteit, észrevételeikkel járuljanak hozzá egy községünkhöz méltó hivatalos honlap kialakításához.

A honlap használatához sok örömet kívánva: Koblász Sándor polgármester

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ Fő út felújításáró

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy a 2105 j. Váchartyán - Galgamácsa összekötő út  (Váchartyán, Fő út)  2+879 - 4+129 km szelvények közti útszakaszán az aszfalt kopóréteg nagyfelületű felújítása ütemterv szerint 2017.05.29 és 2017.06.01 között zajlik, félpályás váltakozó irányú ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és jelzőőrös forgalomirányítás mellett.

 

A felújítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.  

 

A felújítási munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának területileg illetékes Váci mérnöksége részéről a kapcsolattartó:

 

Erdész Tamás

üzemeltetési és fenntartási művezető

erdesz.tamas@pest.kozut.hu

Tel: +36 30 474 0281

 

Játszótér felújítás

Tisztelt Lakosok!


A váchartyáni sportpályánál található játszótér megújul, az Önkormányzat átépíti, új játékok kerülnek a régiek helyére.


A játszótér építési területté van nyilvánítva, ezért megkérünk minden odalátogatót, hogy a hivatalos átadásig a területet ne használja.


Köszönettel

Váchartyán Község Önkormányzata

Zöldhulladék gyűjtő pont

Tisztelt Váchartyáni lakosok!

 

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Váchartyán hulladékgazdálkodási közszolgáltatója zöldhulladék gyűjtőpontot alakított ki Őrbottyánban, a Polgármesteri Hivatal udvarán, ahova a váchartyáni lakosoknak lehetősége van elhelyezni a zöldhulladékot. A gyűjtőpontról áprilistól novemberig, havonta minimum egy alkalommal szállítja el a Zöld Híd B.I.G.G. a kihelyezett zöldhulladékot.


Elhelyezhető hulladék

Zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék pl.: falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyesedékek, fűkaszálék.


Elhelyezés módja

Zsák. Általános hulladékgyűjtő zsák. A szelektív hulladékgyűjtő zsák nem megfelelő. A gyűjtőpontra egy háztartás a zsákokból legfeljebb 10 db-ot helyezhet ki egyszerre.

Kötegelés. Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot legalább egy ponton összekötve helyezheti ki. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 m3 lehet.


Felhívjuk figyelmét, hogy a gyűjtőponton a fent felsorolt zöldhulladékon kívül szigorúan tilos elhelyezni más hulladékot pl. kommunális vagy szelektív hulladékot, építési törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot, stb.! Az illegális hulladék-elhelyezés köztisztasági szabálysértésnek minősül.

 

Köszönjük, hogy hozzájárul környezetünk megóvásához!

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

 

 

 

Óvodai beiratkozás

Közlemény a 2017/2018–as nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Váchartyán Község Önkormányzata által fenntartott Váchartyáni Óvodába a gyermekeket a 2017/2018–as nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni:

2017. május 8–án (hétfőn) 8.00- 16.00 óráig

2017. május 9–én (kedden) 8.00- 16.00 óráig

2017. május 10–én (szerdán) 8.00- 16.00 óráig


A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.


Akiknek gyermeke 2017. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, de csak szeptember 1-től. Ha a kisgyermek 2014. augusztus 31. után született, akkor csak 2018. szeptember 1-jétől köteles óvodába járnia!


 Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.


 Óvodai felvétel

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

 

 

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • Gyermek anyakönyvi kivonatát,
 • A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
 • A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
 • A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
 • A gyermek TAJ kártyáját

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2017. május 25-ig értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

 Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Váchartyán község jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

 Az óvodai jogviszony beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek.

Az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt, a szülők és a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével. Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

 A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt. A jegyző tájékoztatásának indoka, hogy az óvodaköteles gyermekek nyilvántartását továbbra is ez a hatóság vezeti.

 Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik.

 

Váchartyán.2017.április 20                                                       Bálintné György Enikő

                                                                                             óvodavezető

Óvoda közzétételi lista

                                Különös közzétételi lista

                                                 2016-2017 nevelési év

 

Az óvoda neve: Váchartyáni Óvoda   

Az óvoda címe: 2164 Váchartyán, Dózsa György u. 5

Telefon, fax:  06 27 816 360

E-mail:  vhovi100@gmail.com

Az intézmény OM azonosítója: 202034

 

 

229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok létszáma: 5 fő

 

A nevelőtestület végzettség szerinti megoszlása

Felsőfokú, óvodapedagógus diplomával rendelkezik                                    5 fő

Tanítói diplomával rendelkezik                                                                1 fő

Közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik                                           1 fő

 

Dajkák létszáma: 3 fő 

A dajkák végzettség szerinti megoszlása

Dajkai szakképesítéssel rendelkezik                                                               3 fő

  

Gyermekcsoportok létszáma 2016/2017-es nevelési évben: 

Csoport neve

Gyermekek száma

Süni- kiscsoport

 kb. 16 fő év végére

Katica középső- csoport

28 fő

Micimackó- nagycsoport                    

18 fő

 

Konyhai dolgozó 1 fő.

 

Nevelési év rendje, nyitva tartás:

Kezdő nap: 2016. szeptember 1. 
Záró nap:    2017. augusztus 31.

Az óvoda  nyitva tartása hétfőtől - péntekig  600- 1700-ig.

A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok száma: 3 csoport

 Ünnepélyek, események, főbb programjaink

-2016. szeptember 23.

Őszi szüreti mulatság az óvodában

-2016. október 21.
Óvoda épületének díszítése  zászlókkal, megemlékezés a csoportokban

- Mikulás 2016. december 6
Mikulás várás a „RépaRetekMogyóró”-val (zenés műsor)

- Karácsony 2016. december  
Adventi készülődés, díszítés,  ajándékkészítés, Karácsonyi ünnepély az óvodában (19-én)

- Farsang 2017. február
 Farsangi mulatság az óvodában február 24

-2017. március 14. 
Óvoda épületének díszítése, tornaszobában közös megemlékezés

- Kiszézés az óvodában 2017. február 28

- Húsvét 2017. április 19
locsolkodás, nyuszi várás

- Anyák napi köszöntés csoportonként

- Évzáró ünnepély és Ballagás csoportonként, május 18-19

- Gyermeknap az óvodában május 26

Nevelés nélküli munkanapok:

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a 2016/2017 nevelési év során (lehetőség szerint), 3 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, melynek időpontjáról legalább 7 nappal előbb tájékoztatja a szülőket.

A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület nevelési értekezletek megtartására, ill. belső továbbképzésre használja fel. Ezeken a napokon, szülői igény esetén a gyermekek számára az óvoda ügyeletet biztosít.

 

Óvodai beiratkozás, felvételi lehetőség:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45§(1) bekezdése kijelenti:” Magyarországon- az e törvényben meghatározottak szerint- minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.”

- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét az adott nevelési évben betölti.

- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételtől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy a településen, ill. felvételi körzetben található minden 3 éves gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- Az 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – köteles értesíteni a fenntartót, ha 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. határozat alapján.

 

A 2017-2018-as nevelési évre történő beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg, amelynek várható ideje az adott év április 20. – május 20. között történik.

Az óvodai beíratás ideje, módja 30 nappal előbb meghirdetésre kerül a helyben szokásos módon.         

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely 2015. szeptember 1- én lépett hatályba.

A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Formanyomtatvány az óvodában igényelhető.

 

 

 

 

 

 Váchartyán, 2016.október 15.                                            Bálintné György Enikő

                                                                                              Óvodavezető

Tájékoztató madárinfluenza járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről

Dr. Bognár Lajos Országos Főállatorvos a baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkenése érdekében, 1/2017. számú határozatával az alábbiakat rendeli el:


Az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírja, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni.


A madárhálóval lefedett résznek amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.


A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.


Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezésinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc- felügyeleti és állategészségügyi szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

 

Vác, 2017. február 8.

                                                                         Váci Járási Hivatal

 

Képviselő-testületi ülés

Váchartyán Község Polgármesterétől

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Váchartyán Község Képviselő-testülete

 

 

2017. január 24-én (kedd) 16 órakor

 

 

rendes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Váchartyán Község Polgármesteri Hivatala Váchartyán, Fő u. 55. Tanácsterem

 

 

Tervezett napirend:

1.Váchartyán Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai Előterjesztő: polgármester

 

2.2017. évi beruházási tervek

Előterjesztő: polgármester

 

3. Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

4. ITET 2017. évi támogatási összeg felhasználása

Előterjesztő: polgármester

 

5. Római Katolikus Egyház kérése

Előterjesztő: polgármester

 

6. Penc Község Önkormányzatának kérése

Előterjesztő: polgármester

 

7. A polgármester díjazásának változása 2017. január 1-től

Előterjesztő: alpolgármester

 

8. Egyebek

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Váchartyán, 2017. január 15.


Tisztelettel:

 

 

         Koblász Sándor

polgármester

Iskolai farsang

FARSANGI BÁL

 

 

2017. FEBRUÁR 3-ÁN

 

                 14 00  - 18 00 (alsósoknak 17 óráig)

 

                  A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 

           13 30  -                kapunyitás

 

           14 00 -            jelmezes felvonulás

 

           15 00 -            jelmezverseny eredményhirdetése,

                                majd játékos vetélkedők

 

           16 00 -            tombolahúzás

 

           17 00 – 18 00  buli

 

Büfé: mindenféle finomsággal folyamatosan.

 

Belépők:  - jelmezeseknek:       ingyenes

      - tanulóinknak:                     200 ,-

      - hozzátartozóknak:              400 ,-

Tombola: - az iskolában vásárolva:100,-

-        helyszínen:                        200,-

Zsákbamacska:                          100,-                                            

 

Szeretettel vár mindenkit az SZMK és a DÖK!

 

    (Minden segítséget, támogatást és a megjelenést is köszönjük.)

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

FELHÍVÁS

 

IGAZGATÁSI SZÜNET

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

 

 

 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján

 

 

2016. december 23. (péntek) napjától

2016. december 30. (péntek) napjáig

 

 

igazgatási szünet került elrendelésre a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel, a Hivatal épülete zárva tart.

 

 

Az első munkanap: 2017. január 2. hétfő

 

 

Az igazgatási szünet ideje alatt telefonos ügyelet (Vanda Zoltánné: 06-20-77-11-755) működik naponta 08.00 óra és 15.00 óra közötti időben. Az ügyelet kizárólag a halaszthatatlan anyakönyvi ügyekre vonatkozik.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

 

 

Váchartyán, 2016. december 21.

 

Koblász Sándor

  polgármester

Új Közszolgáltató viszi 2017. január 1-től a hulladékot

FIGYELEM!


Településünkön hamarosan új közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. veszi át a hulladékok elszállítását, kezelését.


Az új közszolgáltató kérésére pár fontos és hasznos információit szeretnénk megosztani Önnel.

 

A Zöld Híd Program szolgáltatási területén található 108 település szinte mindegyikét érintő megállapodás született a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, a Zöld Híd Régió NKft. tulajdonosa között.

 

A mi településünkön a jelenlegi közszolgáltató befejezi a hulladékgazdálkodási tevékenységét. A szolgáltatás biztonsága és magas színvonala érdekében az állami koordináló szervezet a Zöld Híd Régió NKft.-t kérte fel a hulladékszállítás és kezelés komplex feladatának átvételére. Lényeges információ, hogy miközben a szolgáltatás színvonala emelkedik, a hulladékszállítás díja egyelőre nem változik!

 

Településünkön az első gyűjtési nap: 2017. JANUÁR 05. CSÜTÖRTÖK. A településünkön nem változik meg a gyűjtések napja.

 

Fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére!

 

A kommunális hulladékot kizárólag az Önkormányzat által díjmentesen biztosított hulladékgyűjtő edényben vagy az edény mellé elhelyezett, a Zöld Híd által biztosított, többlethulladékos zsákban tudják csak elszállítani. A zsákok nem ingyenesek és kezdetben az Önkormányzat osztja szét, később lesznek külön kijelölt zsákértékesítési helyek, ezekről a közeljövőben külön tájékoztatást nyújtunk és megnézheti majd a Zöld Híd honlapján is: www.zoldhid.hu/nkft

 

Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett hulladékokat nem szállítják el!

 

A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a Zöld Híd által biztosított, szelektíves zsákban vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetjük a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző munkatársai a kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen. Az első, szabályos szelektíves zsákokat az Önkormányzatnál lehet beszerezni.

 

A településünkön változás lesz a szelektív hulladékgyűjtés rendjében is, ezentúl négyhetente egy alkalommal fogják a szelektív hulladékokat begyűjteni. Az első időpont: 2017. január 05. csütörtök a következő 2017. február 02. csütörtök, 2017. március 02. csütörtök, 2017. március 30. csütörtök

 

Fontos még!

 

Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a hulladékokat a kukában és a zsákban is, hiszen csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál összefogható, a gyűjtő edény (kuka) fedele pedig legyen lecsukható állapotban!

 

Figyelem! A forró hamut semmiképpen ne öntsék az edényzetbe!

 

A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál.

 

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait ingatlanja elé!

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új hulladéktörvény értelmében a feladatellátás és a finanszírozás elvált egymástól. 2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, a követeléskezelés. Ezeket a feladatköröket az NHKV Zrt. azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a számlák is tőlük érkeznek. 

 

A Zöld Híd ügyfélszolgálatának elérhetőségei

email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

telefon +36 40 201 026

posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 vagy 2661 Balassagyarmat, Pf.:101

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

 

Váchartyán Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás Ónos esőről

 

A Váci Járás Védelmi Bizottsága elnökének tájékoztatása alapján az Országos Meteorológiai Szolgálat mai napra kiadott 1. fokú (sárga) - ónos esőre vonatkozó - figyelmeztető előrejelzést adott ki az alábbiak szerint:

 

"Az OMSZ előrejelzése szerint a reggeli órákig elsősorban Komárom, Fejér megye egyes részein, a kora délelőtti órákig Pest megye egyes részein a hószállingózás mellett, esetleg gyenge ónos eső, fagyott eső is kialakulhat. Napközben az Északi-középhegység térségében továbbra is kialakulhat időszakos havazás (lepel-2 cm) a térség nyugati felében (elsősorban Nógrád és Heves megyében) a délelőtti óráktól a hó mellett, fagyott eső, gyenge ónos esőre (esetleg néhány tized milliméter) is van esély.


Késő estétől az Északi-középhegység térségében (Nógrád, Heves, Borsod megye) ismételten kialakulhat vegyes halmazállapotú csapadék, ekkortól - bár mennyisége jelenleg még bizonytalan - akár jelentékenyebb mennyiségű ónos eső (~ 0.5 mm vagy több) sem zárható ki."

Egészségnap 2016. 11.19.

 

 

 

ME G H Í V Ó

 

Egészségnap Váchartyánban 

 

 

 

Tisztelt Váchartyáni Lakosok!

 

Szeretettel meghívjuk Önöket az egészségünk megőrzésével kapcsolatos, 11. alkalommal megrendezésre kerülő programunkra, mely

 

2016. november 19-én, szombaton 9:00 – 15:00 óra között az Apáczai Csere János Általános Iskolában lesz.


Sportprogramok az Általános Iskolában:

 

 • asztalitenisz verseny, sportvetélkedők, lábtenisz verseny

 

A versenyekre nevezni a helyszínen lehet!


Kérjük, hogy a tornateremben lévő rendezvényeken váltó sportcipőt használjanak!

 

9:00 -  15:00 Szűrő és  egészségmegőrző programok

 

 • Koleszterin, vércukor, testzsír, vérnyomás mérés
 • Prosztata rákszűrés ujjbegyvérből
 • Húgysavszint mérés vérből
 • Csontritkulás szűrés (45 éves kor felett)
 • Orthopédiai szűrés (láb és gerinc)
 • Érszűkület szűrése (érszűkület korai felismerése)
 • Anyajegyszűrés (dr. Rull Csaba)
 • Szájhigiéniás tanácsadás
 • Dohányzásleszoktatás tanácsadás
 • Nyak, váll, hátmasszázs (okleveles masszőrök - Jakabné Julika és Samu Kata)

 

Kérjük TAJ kártyáját hozza magával !

 

 

 

Gyümölcssaláta  kóstolás, recept melléklettel

 

A rendezvény teljes ideje alatt:

 • Gyermekeknek,  óvodásoknak - 10 éves korig - kreatív foglalkozás
 • Teázás
 • Egészségtotó

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

                                                           Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                      Rajkiné Gyetvai Irén és Weisz Mirjam védőnők

Téli veszélyek

TÉLI VESZÉLYEK!


Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

 

József Attila szavai már a telet idézik, időjárásunk még enyhe arcát mutatja, azért nem árt felkészülni már most a téli évszaknak megfelelő nagyobb lehűlésre, szélsőséges időjárási helyzetekre, intenzív havazásra!

 

Készüljünk fel a havazásra!

 

 • Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a híradásokat és az időjárás előrejelzést.
 • Célszerű előkészíteni hólapátot, homokot, elemes rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
 • Gondoskodni kell, hogy a mobiltelefonok fel legyenek töltve, indokolt lehet tartalék akkumulátor beszerzése is.
 • Megfontolandó, hogy ivóvízből (ásványvízből), nem romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből néhány napra elegendő tartalékot képezzünk.
 • Érdemes hordozható alternatív fűtőtestet, vagy tűzhelyet készenlétbe állítani és felhalmozni tartalékokat tüzelőanyagból.
 • Legyen elérhető helyen elegendő mennyiségű meleg ruházat, amely lehetővé teszi a többrétegű öltözködést!

 

Az otthon biztonsága!

 

 • Hagyományos tüzelőberendezés használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
 • Azokat a PB-gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermék szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt térben! A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek mérgezést okozhatnak.
 • A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
 • Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek!

 

Utazás télen!

 

 

 • Szélsőséges időjárási körülmények között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni!
 • Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérővel tegye és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri és a visszautazás feltételei biztosítottak!
 • Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, vigyen magával meleg kávét vagy teát!
 • Autóval csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha járműve megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.)!
 • Indulás előtt autójában helyezzen el meleg takarót, legalább egy napi étkezésre elegendő élelmiszert!
 • Legyen felkészülve, hogy autója bármikor elakadhat és esetleg csak napok múlva fogják kiszabadítani! Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is képes legyen folytatni útját!

 

 

Gondoljunk a magányosan és az utcán élőkre!

 

                                 

 

 

A hideg idő beálltával veszélyben vannak a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!


A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán, a tüzelő nélkül, elhagyatott tanyákon, külterületen, lakásukban egyedül élő idős embereket. 

 

 

Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervekkel - mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és települési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek - közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt és együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel.

 

Az állami intézményeken, a civil, karitatív, egyházi szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy az időjárás okozta tragédiák megelőzhetőek legyenek. Kérjük, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljenek a környezetükben élőkre, a legveszélyeztetettebb, magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra!

 

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után csökkenti a fizikai teljesítőképességet, fáradtságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet

 

Amennyiben tud olyan emberről, aki veszélyhelyzetbe került, akit a kihűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, vagy jelezze a lakóhely szerint illetékes önkormányzatnak!

 

 

                              Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Halottak napi temető behajtási rend

Tisztelt Lakosok!Váchartyán Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a temetőbe való behajtást a Halottak napjára való tekintettel korlátozza.

 

A temetőbe gépkocsival behajtani kizárólag csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőknek engedélyezett.

 

Tisztelettel kérjük a látogatókat, hogy gépjárműveikkel vegyék igénybe a Temető körül kialakított parkolókat.

 

                                                 Köszönettel

                                                                    Váchartyán Község Önkormányzata

 

 

Tájékoztató

  

 A Váci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai Mindenszentekre és Halottak Napjára

 

Közelgő Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából legtöbben felkeressük elhunyt szeretteink sírjait, azokra elhelyezzük a kegyelet virágait és meggyújtjuk az emlékezés lángját. Ebben az időszakban már október utolsó hétvégéjén megtelnek a temetők látogatókkal.


 

Sajnálatos módon nem csak a megemlékezni kívánók keresik fel ilyenkor a temetőket és környéküket. Hosszú évek tapasztalati alapján ebben az időszakban megszaporodnak a gépkocsi-feltörések, alkalmi- és zseblopások, sírokról történő virág lopások és az üresen hagyott ingatlanokban a lakásbetörések is.

 

Ezúton kérjük önöket, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre:

-          Fokozottan ügyeljen a KRESZ szabályaira a megnövekedett gépjármű- és gyalogos forgalomra tekintettel.

-          Értékeiket ne hagyják a gépjárművekben. Az elkövetők a legkisebb haszon reményében is betörik a gépjármű ablakait, feltörik annak zárját.

-          Gépkocsijukat, kerékpárjukat mindig biztonságosan zárják le.

-          Lehetőség szerint vegyék igénybe a kivilágított, őrzött parkolókat.

-          Okmányaikat, értékeiket tartsák biztos helyen, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Pl.: kabátjuk belső zsebében.

-          Bankkártyájuk PIN kódját ne tartsák a kártyával egy helyen.

-          Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik. Csomagjaikra fokozottan figyeljenek.  

-          Amennyiben lehetséges ne egyedül menjenek a sírkertbe.

-          Megállapodhat szomszédjával, amíg távol van, figyeljen az ön ingatlanára és ezt tegye meg ön is, ha a szomszédok távol vannak.

 

A Váci Rendőrkapitányság idén is – mint minden évben – a polgárőrségekkel együttműködésben fokozott jelenlétet biztosít a temetők környezetében, abból a célból, hogy a mindenki megemlékezése zavartalan maradhasson. 


Kérjük, segítse munkánkat! Amennyiben gyanúsan viselkedő személyt lát a temetőben, esetleg bűncselekményt észlel, vagy követnek el sérelmére kérje a járőröző kollégáink, a polgárőrség segítségét vagy hívja a Rendőrség ingyenesen hívható 107-es illetve 112-es segélyhívószámát!

 

Legyen békés, kegyelet teljes a megemlékezés napja!

 

Bursa HUngarica pályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer több, mint 10 éve nyújt támogatást az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételéhez, tanulmányaihoz. A Bursa Hungarica ösztöndíjra olyan hátrányos helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozatosként alap- vagy osztatlan képzésen, mesterképzésen vagy felsőfokú/felsőoktatási szakképzésen tanulnak, finanszírozási formától függetlenül.

 

Önkormányzatunk 2016. évben is csatlakozott a Bursa Ösztöndíjrendszerhez.

 

Határidő:         A pályázatok benyújtására: 2016. november 8.

                        A pályázatok elbírálására: 2016. december 8.

                        Önkormányzati döntésről a Pályázó értesítése: 2016. december 12.

 

Jelentkezés és bővebb tájékoztatás az alábbi linken:

 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2

 

Véradás

VÉRADÁS ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKKEL!!


A Vöröskereszt véradást tart október 25-én (kedden) 15-től 17 óráig a közösségi házban.

 

A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és lakcímkártya szükséges.


Véradás előtt étkezzen és igyon sok folyadékot!


A véradók között kisorsolunk egy kerti szivattyút és egy teleszkópos ágvágót!!


Generálási idő: 0.03 másodperc
14,339,051 egyedi látogató